විනිමය පාලන රෙගුලාසි ලිහිල් වේ

0

ආර්ථිකය තවත් ශක්තිමත් කිරීමට සහ විදේශ අංශයේ ස්ථායිතාව තවදුරටත් වර්ධනය කිරීමට විනිමය පාලන රෙගුලාසි කිහිපයක් ලිහිල් කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග කිහිපයක් මැයි 28 වැනි දින සිට ක්‍රියාත්මක වන බව මහ බැංකුව පවසයි.

මේ හරහා ලෝක වෙළඳපොළ තුළ ශ්‍රී ලංකාව තරඟ කාරීත්වය වැඩි දියුණු වනු ඇතැයි ද මහ බැංකුව අපේක්ෂා කරයි.

මෙසේ ලිහිල් කර ඇත්තේ පහත සඳහන් විනිමය රෙගුලාසිය

01 ශ්‍රී ලංකාවේ සංස්ථාපිත සමාගම්වල ණයකර වල විදේශීය ආයෝජකයන් විසින් ආයෝජනය කිරීම සඳහා වන අවසරය ලයිස්තුවේ ණයකර වලට අමතරව ලැයිස්තුගත නොවන ණයකර , සුරැකුම් පත් ආයෝජන ගිණුම (SIA) හරහා ආයෝජනය කිරීම සඳහා විදේශ ආයෝජකයන්ට අවසරය ලැබිම.

02 විද්‍යුත් මුදල් මාරු කිරීමේ කාර්ඩ් පත් (EFTC) ලබා ගැනීම සඳහා වන පහසුකම් පුළුල් කිරීම

>සංක්‍රමණික ආවෘත ගිණුම් (BMA) සුරැකුම්පත් ආයෝජන ගිණුම් (SIA)සහ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ගිණුම් යනාදි ගිණුම් හිමියන්ට තර ක්කර්ඩ් පත් ලබා ගැනීම සඳහා අවසර ලැබෙනු ඇත .

03 විදේශ් සංචාරක කාර්ඩ් පත් නිකුත් කිරීම .බලපත්‍ර ලාභී වානිජ්‍ය බැංකුවලට ඔවුන්ගේ ගනුදෙනු කරුවන් සඳහා සංචාරක කාර්ඩ් පත් නිකුත් කිරීම සඳහා පොදු අවසරයක් ප්‍රදානය කරනු ලැබේ .

04 නේවාසික විදේශ විනිමය උපයනන් සඳහා වන පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම .

> විදේශ විනිමය උපයන්නන්ගේ ගිණුම් (FEEA) හිමියන්ට විදේශ කොන්ත්‍රාත්තු සඳහා තම FEEA ගිණුමේ පවතින ශේෂය භාවිතා කර ගෙවීම සිදු කිරීමට අවසරය ලැබෙනු ඇත .

> FEEA ගිණුම් හිමියනට විදේශීය මුදලින් ණය ප්‍රදානය කිරීමට බලපත්‍ර ලාභී වානිජ්‍ය බැංකු වලට අවසරය ලැබෙනු ඇත .

> ඊට අමතරව 2012 සිට වරින් වර සිදු කරන ලද සංශෝදන කිහිපයක් ඒකාබද්ධ කරනු ඇත .

05 විශේෂ විදේශ ආයෝජන තැන්පතු ගිණුම් (SFIDA) සඳහා වන වම තැන්පතු අවශ්‍යතාව ඉවත් කිරීම .

>SFIDA ගිණුම් සඳහා දැනට පවතින අවම තැන්පතු සීමාව පවත්වා ගැනීමේ අවශ්‍යතාව ඉවත් කරනු ඇත .

06 ශිෂ්‍ය වීසා ලබා ගැනීම සඳහා ජීවා වියදම් ප්‍රේෂණ ය කිරීම .

>ශ්‍රි ලංකාවේන් පිටත තමන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කිරීමට බලාපොරොත්තුවන ශිෂ්‍යන්ට විදේශ බැංකුවක ගිනුමක විවෘත කිරීමටත් , බලපත් ලාභී වානිජ්‍ය බැංකු හරහා ඒකි ගිණුම්වලට වීසා ලබා ගැනීම සඳහා ජීවන වියදම් ප්‍රේෂණය කිරීමටත් පොදු අවසරය ප්‍රදානය කෙරෙනු ඇත.

07 අනේවාසික සැපයුම් කරුවන් ශ්‍රී ලංකාවේ නේවාසික ආනයන කරුවන්ට ලබාදෙන ණය පහසුකම් , සැපයුම් කරුවන් විසින් ආනයන කරුවන් වෙත ණය පහසුකම් ලැබ දීමේදී ඉවත් කෙරෙනු ඇත.

08 ණය පියවර ලිපි

ණයවර ලිපි (lc) දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධයෙන් පවතින සීමාවන් ඉවත් කෙරෙනු ඇත.