ශ්‍රි ලංකාව හරහා අවොත් බලාගෙනයි!

0

ශ්‍රී ලංකාව හරහා මුහුදු මාර්ග ඔස්සේ ඉන්දියාවට ඇතුළුවිය හැකි ත්‍රස්ත්‍ර ක්‍රියාකාරකම් හා මිනිස් මිනිස් ජාවාරම් වලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් පිළිබඳව විමර්ශනය සිදු කිරීමට ඉන්දියාවේ විශේෂ කමිටුවක් පත් කර තිබේ.

තමිල්නාඩුවේ රාමෙශ්වරම්හිදී ස්ථාපිත කළ මෙම කමිටුව එරට වෙරළ ආරක්ෂක බලකායට අනුබද්ධව ඉන්දීය ත්‍රස්ත පොලිස් විමර්ශන ඒකකය ඉන්දීය විශේෂ කාර්යාංශය , ධීවර අමාත්‍යාංශය , එරට වෙරලපොලිස් අධිකාරීන් කණ්ඩායමක් මෙම විශේෂ කමිටුවට ඇතුලත් කර තිබෙන බව “ද හින්දු ” පුවත්පත වාර්තා කර සිටි.

ඒ අනුව ඉදිරියේදී රාමේශ්වරම් ප්‍රදේශයට ලංකාවේ සිට පැමිණෙන මුහුදු මාර්ගවලට්ට අසන්න බැවින් රාමේශ්වරම් ප්‍රදේශය ආවරණය වන පරිදි විශේෂ පොලිස් මුරපොළවල් ආරම්භ කිරීමට නියමිතය .