මේ මාරුව ගැනත් බලන්න

0

පොලිස් අධිකාරිවරුන් දෙදෙනෙකුට සහ සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරුන් 114 දෙනෙකුට ස්ථාන මාරුවීම් ලබා දී ඇති බව පොලිස් මූලස්ථානය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සදහන් කලා.

එම නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සදහන් වුණේ ප්‍රධාන පොලිස් පරික්ෂකවරුන් 124 දෙනෙකු පසුගිය මාර්තු මස 31 වන දින සහකාර පොලිස් අධිකාරි තනතුරට උසස් කර ඇති අතර ඔවුන්ගේ 02 වන කණ්ඩායම පසුගිය සැප්තැම්බර් 29 වන දින පුහුණුව අවසන් කර තීබිමත් සමග පොලිස් අධිකාරිවරුන් දෙදෙනෙකුට සහ සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරුන් 114 දෙනෙකුට මෙලෙස හෙට දිනයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී ඇති බවයි.