ඡන්ද ගුණ්ඩුවක් ගිය දුර !

0

විදුලි බිල අඩු කිරීමේ සහනය ව්‍යාපාර වලටද ලබා දීමට ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ 2015 අය වැය වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමින් සදහන් කලා.

ඒ අනුව ලබන නොවැම්බර් මාසයේ සිට සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරවල විදුලි බිලෙන් සියයට 25 ක් හා මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරවල විදුලි බිලෙන් සියයට 15 ක් අඩු කරන බවයි ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ.

ජනාධිපතිවරයා ප්‍රථම වරට හා හා පුරා කියා විදුලි බිලට අත දැමුවේ පසුගිය ඌව පළාත් සභා මැතිවරණය තුළදීය.කට පුරා සියළු විදුලි පාරිභෝගිකයන්ට 25% විදුලි බිලේ සහනයක් ලබා දෙන බවට ඔවුන් ප්‍රකාශ කලත් එය ඒ ආකරයෙන්ම සිදු කිරීමට ඔවුන්ට හැකියාවක් ලැබුණේ නැත.

ජනතාව ඉදිරියේ වැඩ්ඩන් වීමට ගොස් පස්ස බිම ඇන ගත් රාජපක්ෂ ඉන්පසුව ජන්මය බේරා ගැනීම සදහා යන්තම් ගෘහස්ත පාරිභෝගිකයාට පමණක් එම සහනය ලබා දුන්නා.

නමුත් දේශපාලන පක්ෂ තුළ නම් දිගින් දිගටම කතා බහට ලක් වුණේ ජනාධිපතිවරයාගේ ඒ පට්ටපල් බොරුවයි.ඒ නිසාම තාමගේ නිරුවත වසා ගැනීම සදහා මෙවර නම් ජනාධිපතිවරයාට ඒ සහනය යම් තාක් දුරකට ලබා දීමටත් අවශ්‍යව පවතී.ඒ නිසාම ජනාධිපතිවරයා ලබන නොවැම්බරයේ සිට සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරවල විදුලි බිලෙන් සියයට 25 ක් හා මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරවල විදුලි බිලෙන් සියයට 15 ක් අඩු කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

(පුවත් පත් කාටූනයකි )