හයියාන් අසරණ කල ජනතාවට ඔබේ දැත් දිගු කරන්න

0

පසුගිය දිනවලදී පිලිපීනයේ හයියාන් චණ්ඩ මාරුතයෙන් පිඩාවට පත් ජනතාව වෙනුවෙන් කණගාටුව පල කර එම ආපදාවෙන් පිඩාවට පත්වූ ජනතාවට සහයෝගය පල කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ එක්සත් ජාතීන්ගේ ළමා අරමුදල (යුනිසෙෆ් ) ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.මෙම විපතින් පිඩාවට පත්වූවන්ගෙන් වැඩි කොටසක් සිටින්නේ දරුවන්ය .යුනිසෙෆ් සංවිධානය එම ළමයින්ගේ සෞඛ්‍ය සහ සුභ සිද්ධියට මෙම විපතින් ඇති වන බලපෑම ගැන දැඩි කනස්සල්ල පළකරයි. කෙසේ වෙතත් පිලිපීනයට හදිසි සහන සැපයීමේ ඉල්ලීමට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ශ්‍රී ලංකවේ යුනිසෙෆ් සංවිධානයද සෙසු ලෝකය සමඟ එක්වී ඇත.මෙම විපතින් පිඩාවට පත්වූ පිලිපින් ජනතාව වෙනුවෙන් ආධාර ලබා දීමට දැන් ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවටද අවස්තාව හිමිවී තිබේ.පිලිපීනයේ යුනිසෙෆ් සංවිධානය පහත සඳහන් ක්‍රමවලින් ආධාර දැන් භාර ගනී.

ජලය, සනීපාරක්ෂාව, ස්වස්ථතාව, පෝෂණය, ළමා රැකවරණය, සේවා සහ හානි සිදු වූ ප්‍රදේශවල පවුල්වලට ආධාර කිරීමට කාර්ය කණ්ඩායම් යොදවා ඇත. පීඩාවට පත් සියලුම ළමයින්ගේ හා පවුල්වල අවශ්‍යතාවන්ට ප්‍රතිචාර දැක්විය හැකි වන පරිදි ආධාර කරන ලෙස යුනිසෙෆ් සංවිධානය ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලා සිටී.

article01

article2

article-03