මම හඬනවා …එත් දාලා යන්නේ නෑ

0

මම පිරිසිදු ශ්‍රී ලංකා කාරයෙක්. මට වූ කෙනෙහිලිකම් ගැන ජනපතිතුමාට කිව්වා. නාමල් පුතාට දඹුල්ලෙදිම කිව්වා. ඒ කිසිවකු මාගේ කතාව ගණන් ගත්තේ නැහැ ……කඳුළු පිරි දෙනේතින් පැවසු ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මිනිත්තු පහක් පමණ හඩා වැටුනේ…ශ්‍රීලංකා නිදහස් පක්ෂයට වෙච්ච දෙයක් කියමිනි….

“”මම පරණ පොලිස්කාරයෙක්. මට ඒ පැත්තත් තියෙනවා. මේ පැත්තත් තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හෙට දවසේ කාටවත් යටත් පක්ෂයක් කරන්න මම කැමති නැහැ. පක්ෂය නිවැරදිකරගෙනයි ඉදිරි ඡන්දයකට යා යුත්තේ.””

අඬපු ඇඩිල්ලක තරම