අලි SALE එකක්

0

ඉදිරි මහ මැතිවරණය තුළදී එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජයග්‍රාහි මාවතකට යොමු කිරීම සදහා එජාපය විසින් විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය පරාජයට පත් කරමින් වැඩි බලයක් ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය මේ දින වලදී ලහි ලහියේ කටයුතු කිරීමයි.

ඒ අනුව ඕනෑම අයෙකුට එක්‌සත් ජාතික පක්‍ෂයේ සාමාජිකත්වය සෘජුවම ලබා ගැනීම සඳහා විවෘත අවස්‌ථා ලබාදීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය තීරණය කර තිබේ.ඒ අනුව ඉදිරි මහ මැතිවරණය ඉලක්‌ක කර ගනිමින් සිදු කරනු ලබන සාමාජික ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන යටතේ මෙම බඳවා ගැනීමේ විවෘත ක්‍රමය ද ආරම්භ කරන අතර ඒ සඳහා සාමාජික කාඩ්පතක්‌ පිරවීම පමණක්‌ ප්‍රමාණවත් වන බවයි වාර්තා වන්නේ.