රට අනතුරක -බලය බෙදීමක් අවශ්‍යයි! (Video)

0

රටේ ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක එකට එක්වී එකම මතයක සිට රටේ ගැටළු විසදා ගැනීමට හැකියාවක් නොලැබුණහොත් රට විශාල අනතුරකට ලක්වන බව අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල පවසයි.ඔහු කියා සිටියේ උතුරු ,නැගෙනහිර එහි ප්‍රධාන ගැටළුව බවයි.

උතුරු ,නැගෙනහිර සදහා සාධාරණ බලය බෙදීමක් අවශ්‍ය බව පෙන්වා දෙන අමාත්‍යරයා කියා සිටියේ ,රට ඉදිරියට යෑමට නම් බලය බෙදීම අත්‍යවශ්‍ය බවයි.

ඉන්දියාව පවා අද මේ ආකාරයට ඉන්නේ බලය බෙදීමක් නිසා බව පෙන්වා දෙන අමාත්‍යරයා දිගින් දිගටම අවධාරණය කලේ බලය බෙදීමක් රට තුළ සිදිවූවා නම් අප ත්‍රස්තවාදයෙන් බැට නොකන රටක් බවට පත්වන බවයි.