අවුරුදු හමාරයි -නිශාන්ත පොලිසියේ

0

CSN නාලිකාවේ ප්‍රධාන විධායක නිළධාරියා වන නිශාන්ත රණතුංගගෙන් අද (15) පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන අංශය ප්‍රශ්න කලා.

ඒ CSN නාලිකාවේ සිදුවී ඇති මූල්‍ය අක්‍රමිකතා සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් සටහන් කර ගැනීම සදහායි.