නිදහස් කළ ඉඩම් වල හමුදා කඳවුරු එපා

0

රජයේ දින 100 යේ වැඩ පිළිවෙල යටතේ වලිගාමම් උතුර ප්‍රදේශයේ නිදහස් කළ අක්කර 1000 ක ඉඩම් තුල ඇති හමුදා කඳවුරු ඉවත් කළ යුතු බවත්, මේ සම්බන්ධයෙන් නැවත පදිංචි කිරීම් අමාත්‍යවරයා අවධානයට ගෙන කඳවුරු පිහිටි ඉඩ මුත් නිදහස් කිරීමට ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතු බවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුරේෂ් ප්‍රේමචන්ද්‍රන් ඉල්ලීමක් කර ඇති බව පදිවු වෙබ් අඩවිය වාර්තා කරයි.

වලිගාමම් උතුර ප්‍රදේශයේ නැවත පදිංචි වීමට අනුමැතිය ලබාදුන් ප්‍රදේශ වෙත 2015.04.16 දින සුරේෂ් ප්‍රේමචන්ද්‍රන් මන්ත්‍රීවරයා ගොස් බලා, එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව හමුවී ඇත. එහිදි මාධ්‍යවේදීන්ට අදහස් දැක්වූ අවස්ථාවේදී ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කර තිබේ.

“වලිගාමම් උතුරු ප්‍රදේශයෙන් අක්කර 1000ක් නිදහස් කළ බව නිවේදනය කර ඇත. එනමුත් එම ඉඩම් තවමත් සම්පූර්ණයෙන් නිදහස් කර නොමැත. එම ඉඩම් අක්කර 1000 තුල විශාල හමුදා කඳවුරු දෙකක් ඇත. එම හමුදා කඳවුරු ඉවත් කළොත් පමණක් එම ඉඩම් වලට අදාල අනෙක් ජනතාව පදිංචි කිරීම කළ හැකිය. එම ඉඩම් වලට අයත් ජනතාව උරුම්පිරායි ප්‍රදේශයේ ඇති කඳවුරක ජීවත් වේ.

එබැවින් ඔවුන්ව නැවත පදිංචි කිරීමට එම ඉඩම් නිදහස් කළ යුතුය. මෙම ඉඩම් නිදහස් කිරීමේදී දීගු කම්බි වැටවල් සකස් කර ඇත. මෙම වැටවල් සියළු ඉඩම් හරහා ගමන් කරයි. හමුදාව තම අභිමතයට වැටවල් ඉදිකිරීම තුලින් ජනතාවට නැවත පදිංචි විය නොහැකි තත්වයක් ඇතිවේ. ජනතාවගේ ගමනා ගමනය සඳහා වන මාර්ග හමුදාව තම පාලනයේ තබාගෙන පිටතින් වැටවල් ගසා ඇත. මේ හේතුවෙන් ජනතාවගේ ගමනා ගමනයට මාර්ග නොමැති වාතාවරණයක් ඇති වී තිබේ.