රජය අහක යන දේවල් වලට වගකියනු ලැබේ!

0

වත්මන් රජය අනුන්ගේ දරුවන් සදහා උප්පැන්න ලබාදී ලකුණු දමා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව බස්නාහිර පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග පවසයි.අමාත්‍යරයා මේ බව කියා සිටියේ ,බස්නාහිර ප්‍රධාන අමාත්‍යාංශයේ පැවති කළමණාකරන සහකාර පත්වීම් ලබා දීමේ උත්සවයට සහභාගි වෙමිනි.

පසුගිය ආණ්ඩුව මගින් ඉදිකරන ලද මහින්දෝදය විද්‍යාගාර විවෘත්ත කිරීමේදී වත්මන් අධ්‍යාපන අමාත්‍යරයාගේ නම යොදා ගැනීම ඉන් එක් කරුණක් බවද අමාත්‍යරයා පෙන්වා දුන්නා.ආණ්ඩුව නමට ලකුණු දා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියක නිරතවන බවත් අනුන්ගේ දේවල් වලට ලකුණු දා ගැනීම සිදු නොකල යුතු බවද අමාත්‍යරයා සදහන් කලා.