රට ගන්න අප සුදානම් !

0

රට හමුවේ ඇති සැබෑ ජනතා ගැටළු විසදීම සදහා ගොඩනගන ජාතික වැඩපිළිවෙලට ඔබටත් දායක විය හැකි බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පවසයි.

එම පෙරමුණ සදහන් කරන්නේ ,උපන් රටට ආදරය කරන රටට හෙටක් පතන පුරවැසියන්ට මේ සදහා ආරාධනා කරන බවයි.

නිදහසින් වසර 67 ක ආණ්ඩු අපට ඉතිරිකර ඇති මේ සමාජ ආර්ථික ප්‍රශ්න විසදීමත් සිනහව සතුට රජයන මිනිසුන් වෙසෙන රටක් නිර්මාණය කිරීම සදහා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඉදිරිපත් කරන වැඩපිළිවෙලට ඔබට දායක විය හැකි බවයි ඔවුන් වැඩිදුරටත් සදහන් කරන්නේ.

JVP Press Ad - Sinhala