යහපාලනයෙන් අදත් කදුළු ගෑස්

0

විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිසමට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළුවීමට උත්සාහ කළ බව කියන අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල භික්ෂු පෙරමුණේ පිරිසකට කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබේ.