යහපාලන ඇමති මණ්ඩලය ඉහලට?

0

පාර්ලිමේන්තුවේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට බහුතරයක් නොමැති නමුත් කැබිනට් මණ්ඩලයේ බහුතරය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිමිවීම සාධාරණ නොවන බවට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු ජනාධිපතිවරයාට පෙන්වාදී ම නිසා ඉදිරි මහ මැතිවරණයට පෙර කැබිනට් මණ්ඩල සංශෝධනයක් සිදුකිරීමට නියමිත බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග අනාවරණය කරයි.

මේ වන විට කැබිනට් මණ්ඩලයේ බහුතර ඇමැතිවරු එක්සත් ජාතික පක්ෂය නියෝජනය කරන ඇමැතිවරුන් නිසා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ තවත් මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසකට ඇමැති ධුර ඒ අනුව ලබාදීමට නියමිත බවද දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පවසයි.  ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට හා එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඇති මන්ත්‍රී ආසන සංඛ්‍යාවට සමාන ආකාරයට කැබිනට් මණ්ඩල සංයුතිය සකස් කිරීමට ජනාධිපතිවරයා තීරණය කර ඇති බවද දේශපාලන ආරංචි මාර්ග පවසයි.