සන්ධානයත් අලි ගමනකට සුදානම්ලු-කොන්දේසි සහිතයි !

0

kdu fhdackd ,nd §fï§ tlai;a cd;sl mlaIh fiiq mlaI j,g mQ¾jdo¾Yhla ,nd fokafka kï ta ms<sfj; wkq.ukh lsÍug fiiq mlaIo iqodkï nj ysgmq md¾,sfïka;= uka;%s úu,a ùrjxY mjihs’wo ^09& mej;s m%jD;a;s idlÉPdjl§ Tyq fï nj lshd isáhd’

tysÈ jeäÿrg;a woyia oelajQ úu,a ùrjxY “

uq,skau tlai;a cd;sl mlaIh wdo¾Yhla fokak ´k’oeka bkakjd bvï iqod “lmamï iqodg kdu fhdackd fkdfokjd kï “lrexld iqodg kdu fhdackd ,nd fkdfokjd kï “;n iqod bkakjd Tyqg kdu fhdackd fkdfokjd kï “tlai;a cd;sl mlaIh ta wdldrhg mQ¾jdo¾Yhla fokjd kï wks;a wh;a tal wkq.ukh lrkak ,Eia;shs’