මහින්ද ඇතුවත් බෑ ,නැතුවත් බෑ ,මම ඇත්තටම කලකිරිලා ඉන්නේ !(Video)

0

;uka fï jk úg l,lsÍulg ,laj we;s nj wud;H rdð; fiakdr;ak mjihs’wo ^09& mej;s m%jD;a;s idlÉPdjl§ Tyq fï nj lshd isáhd’