පෘතුවියට නොදැවෙනි කේප්ලර් (Video)

0

පෘතුවියට සමාන ලක්ෂණ පෙන්වන ග්‍රහලෝකයක් සොයා ගැනීමට නාසා ආයතනය සමත්වී තිබෙනවා.මෙම ග්‍රහලෝකය කේප්ලර් 452 b ලෙස හදුන්වනු ලබනවා . එය පෘථිවියට වඩා විශාල වන අතර, එහි දින 385ක් වේ.

එමෙන්ම පෘථීවියේ සිට හිරුට ඇති දුරට වඩා ‘කෙප්ලර් 452b’ 5%ක් සියමව් තාරකාවට දුරින් සිටින බව නාසා ආයතනය සඳහන් කර ඇත.’කෙප්ලර්’ට අවුරුදු බිලියන 6ක් පමණ පැරණි වන අතර අපගේ හිරුට වඩා බිලියන 1.5 ක් පැරණි වේ.

පෘථීවිය හා සමාන උෂ්ණත්වය‍ක් කෙප්ලර් ට පවතින බවත් ‘කෙප්ලර්’ගේ විශ්කම්භය 10 % න් විශාල බව ත් නාසා ආයෙතනයේ නිල වෙබ් අඩවිය සදහන් කරනවා.