මා කියූ අනාවැකියක් වැරදිලා නෑ ,මව්බිම අනතුරේ -මහින්ද සමගින් නැගිටිමු (Video)

0

ඉදිරි මහ මැතිවරණය තුළදී ඔබේ වටිනා ඡන්දය භාවිතා කල යුත්තේ කෙසේද යන්න පිළිබද පාර කියන තාරුකා වැඩසටහනට එක් වෙමින් ප්‍රවීණ ජෝතිෂ්‍යවේදි මංජුල පිරිස් සිය ස්ථාවරය පැහැදිලි කලා.