ජනප්‍රිය පාසලකට යන මඟ

0

2016 වසරේ සිට ශිෂ්‍යත්ව විභාගය වෙනුවට ශිෂ්‍යයාගේ සාධන මට්ටම මැණීමේ විභාගයේදී කිසියම් සිසුවෙකුට නගරයේ ජනප‍්‍රිය පාසලකට යෑමට අවශ්‍යනම් සාධන මට්ටම අනුව කඩඉම් ලකුණක් තීරණය කර ලබා දෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි. අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේ 2016 වන විට මහින්දෝදය විද්‍යාගාර සහිත ද්විතියිය පාසල් 100 ඉදිකිරිමේ කටයුතු අවසන් කරන බවයි. තව ද දැනට ශිෂ්‍යත්වය සමත් වී සිටින 15,000 සිසුන් පිරිසට දැනට ශිෂ්‍යත්ව ලබා දෙන බව ද අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා. එම ශිෂ්‍යත්ව සංඛ්‍යාව 2016 වසරේදී 25,000 ක් දක්වා වැඩි වන බව ද ඔහු පවසා සටියා. ඒ අනුව  ඕනෑම අයෙකුට නගරයේ ජනප‍්‍රිය පාසලකට යා හැකි බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේ.