දිස්ත‍්‍රික් සහකාර කොමසාරිස්වරුන් අද කොළඹට

0

සියළුම දිස්ත‍්‍රික්කවල සහකාර මැතිවරණ කොමසාරිස්වරුන් අද කොළඹට කැඳවීමක් සිදුකර ඇති බව මැතිවරණ කාර්යාලය පවසයි. එම කාර්යාලය සඳහන් කලේ මෙම කැඳවිම සිදු කර තිබෙන්නේ ඉදිරියේදී පැවැත්වීමට නියමිත බස්නාහිර හා දකුණු පළාත් සභා මැතිවරණ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා පැවැත්වීම සඳහා බවයි.