කැබිනට්ටුව 50පනී-ඇමති මණ්ඩලය 110ක්

0

එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එක්ව පිහිටුවන ජාතික ආණ්ඩුවේ කැබිනට් අමාත්‍ය ධුර සංඛ්‍යාව 50 දක්වා ඉහළ යාමට ඉඩ ඇති බව රජයේ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි. එසේම කැබිනට් නොවන හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය ධුර සංඛ්‍යාව 55 දක්වා ද ඉහළ යා හැකි අතර එසේ වුවහොත් සමස්ත අමාත්‍ය මණ්ඩලය සියය ඉක්මවා යනු ඇති බවද එම ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙනුවෙන් පසුගිය ආණ්ඩුව තුළ අමාත්‍ය ධුර දැරූ සියලු දෙනාටම පාහේ මෙවරත් එම අමාත්‍ය ධුරයන්ම හිමිවීමට ඉඩ ඇති අතර 19වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ 96(1)(අ) සහ (ආ) වගන්තිවලට අනුව කැබිනට් මණ්ඩලයේ මුළු අමාත්‍යවරුන් සංඛ්‍යාව 30 නොඉක්මවිය යුතුය යන වගන්තියද ඉක්මවා යැමක්.

එසේම කැබිනට් නොවන හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරුන්ගේ සංඛ්‍යාවද හතළිහ නොඉක්මවිය යුතුය. කෙසේ වුවත් එම ව්‍යවස්ථාවටම අනුව පාර්ලිමේන්තුව රැස්වී එහි අනුමැතිය ගතහොත් අමාත්‍ය ධුර සංඛ්‍යාව ඉහළ නංවා ගැනීමේ හැකියාව ද එම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් ලබාදි තිබේ.