ඉතිහාසයම වෙනස් කරමින් කොළඹ කොටස් වෙළද පොල කඩා වැටේ !

0

මීට පෙර කිසිදු දිනකදී සිදු නොවුණ ලෙස ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට දරුණු ලෙසම කොටස් වෙළද පොළ කඩා වැටී තිබෙනවා.

අද පස්වරු 1.55 වන විට සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 6,544.63 දක්වා පහළ බැස තිබෙන අතර එය ඒකක 105.69 ක හෙවත් 1.59% ක පහළ යාමකි.රුපියල් මිලියන 900 ක් ඉක්ම වූ පිරිවැටුමක් අද දිනයේ ගනුදෙනු තුළින් මේ දක්වා වාර්තා වී තිබේ.

https://www.cse.lk/home.do