සංචාරක ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනයට ‘ඩිජිටල් අලෙවිකරණ’ය

0

2009 වසරෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම ශීඝ්‍රයෙන් දියුණු වන ක්ෂේත්‍රය බවට සංචාරක කර්මාන්තය පත්ව ඇත. ‘ගූගල්’ (Google) ආයතනය විසින් සිදු කරන ලද මෑතකාලීන සමීක්ෂණයකට අනුව ලොව සංචාරකයින්ගේ 50%කට වඩා වැඩි සංඛ්‍යාවකට තමන්ගේ ඊළඟ සංචාරක ස්ථානය හෝ එහිදී ලැගුම් ගත යුතු ස්ථාන පිළිබඳව කිසිදු අදහසක් නොමැතිව කටයුතු කරන බව හෙළි වී තිබේ.

මේ වන විට ලෝක ජනගහනයෙන් 40%කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අන්තර්ජාලය භාවිත කරනු ලබන අතර, සංචාරකයන්ට සිය සංචාරක ගමනාත්තයන් පිළිබඳ තීරණ ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කිරීමේදී හා සංචාරක ගමනාන්තයන් ප්‍රචලිත කිරීමේදී අන්තර්ජාලය මාධ්‍ය කොට ගත් ඩිජිටල් හා සමාජ මාධ්‍ය අලෙවිකරණයට ප්‍රමුඛස්ථානයක් හිමි වේ.

මෙරට සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය සඳහා හඳුනාගත් වෙළඳපොළවල් ඉලක්ක කරගනිමින් උපායාත්මක ඩිජිටල් අලෙවිකරණ වැඩසටහනක් 2016 වර්ෂය තුළ ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස සංචාරක සංවර්ධන හා ක්‍රිස්තියානි ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ජෝන් අමරතුංග ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර තිබේ.