රට හතර ගාතේ වැටිලා …රටේ ණය රුපියල් බිලියන 559 කින් ඉහළට ! දැවැන්ත ආර්ථික අර්බුධයක් අතළග !

1

ශ්‍රි ලංකා මහා බැංකුව විසින් නිකුත් කල නව වාර්තාව අනුව , 2016 දෙවන කාර්තුව වන විට ආණ්ඩුව විසින් ගෙවිය යුතු සම්පූර්ණ ණය ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 9,062.2 ක් වෙනවා .

දේශිය සහ විදේශිය වශයෙන් , මෙම ණය ලබා ගැනීම් සිදු කර ඇති අතර එම වාර්තාවට අනුව රුපියල් බිලියන 5,391.1 ක් දේශීය ණය ලබා ගැනීම් වන අතර රුපියල් බිලියන 3,671.1 ක් විදේශීය ණය ගැනීම් වේ.

2015 වසර අවසානයේ දී ආණ්ඩුව විසින් ගෙවිය යුතු මුළු ණය ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 8,503.2 ක් ලෙසින් සටහන් වූ අතර එය 2016 දෙවන කාර්තුව අවසන් වන විට තවත් රුපියල් බිලියන 559 කින් ඉහළ ගොස් ඇත.

රජයේ ඇති අකාර්යක්ෂමතාවය නිසා රටට නිසි ආදායම් නොලැබීම ණය ප්‍රමාණය ඉහළ යෑමට හේතුවී ඇති බව , ආර්ථික විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙනවා .රටට නිසි ආකාරයෙන් ආදායම් නොලැබීම දිගින් දිගටම පැවතියහොත් , රටේ ආර්ථිකය දැවැන්ත අර්බුධයකට මුහුණ පෑ හැකි බවටද ඔවුන් අනතුරු අගවනවා . රට අස්ථාවර මට්ටමක පැවතීම හේතුවෙන් විදේශ ආයෝජන අඩුවී රටට ආදායම් අඩුවී මේ තත්වය තවත් වසර ගණනාවක් යන තුරු පැවතියහොත් රටේ සෑම ක්ෂේස්ත්‍රයක්ම දරුණු කඩා වැටීමකට ලක්වීමට හැකියාව ඇති බවටද ඔවුන් රජයට අනතුරු අගවයි .