ඡන්ද අපේක්‍ෂකයින්ගේ සැකයට බෙහෙත්

0

මැතිවරණ ප‍්‍රතිඵලවල විනිවිදභාවය ඇති කිරීමට සඳහා ඡන්ද අපේක්‍ෂකයින් ඡන්ද ගණන් කරන මධ්‍යස්ථානයේ රඳවා ගැනීමට සැලසුම් කර ඇති බව මැතිවරණ කොමසාරිස් මහින්ද දේශප‍්‍රිය මහතා පවසයි. කොමසාරිස්වරයා මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් පවසා සිටියේ මෙම නව සැලසුම බස්නාහිර හා දකුණු පළාත් සභා වලින්ම ආරම්භ කිරීමට නියමිත බවයි. මැතිවරණයකට මැතිවරණ කාර්යාලය සෑම විටම සුදානමක් ඇති බවත් මෙවර ඡන්ද හිමි නාමලේඛණය 2013 වසරේ ඡන්ද හිමි නාමලේඛණය භාවිත කරන බව ද කොමසාරිස්වරයා සඳහන් කළා.

අපේක්‍ෂකයින්ගේ සැක දුර කිරීම සඳහා පක්‍ෂ සමඟ සාකච්ඡා කර මනාප ගණනය කිරීමේ අපේක්‍ෂකයින් සිටිමට අවස්ථාව ලබා දීමට සැලසුම් කර තිබේ.