තුන් ඈවරයි – හයට්‌, ග්‍රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල්, වෝටර්ස්‌එජ්, හිල්ටන් , හම්බන්තොට සෝල්ට්‌ සහ මන්තායි සෝල්ට්‌ විකුණා දැමේ !

1

2017 වර්ෂයේදී , රජයට අයත් ව්‍යාපාර ආයතන ගණනාවක රාජ්‍ය අයිතිය කොටස්‌ වෙළෙඳපොළ හරහා විකුණා දැමීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා . එම රාජ්‍ය ආයතන විකුණා දමා ඩොලර් මිලියන 1000 ක්‌ ( දළ වශයෙන් රු. කෝටි 15,000ක්‌)මුදලක් උපයා ගැනීමට රජය අපේක්ෂා කරනු ලැබේ.

ප්‍රථමයෙන්ම අදාළ ආයතන කොටස් වෙළද පොලේ ලියාපදිංචි කිරීමෙන් අනතුරුව , එම ආයතනවල රාජ්‍ය අයිතිය විකුණා දැමීමට නියමිතයි .හයට්‌, ග්‍රෑන්ඩ් ඔරියන්ටල් හෝටලය, වෝටර්ස්‌එජ්, හිල්ටන් හෝටලය, හම්බන්තොට සෝල්ට්‌ සහ මන්තායි සෝල්ට්‌ යන ආයතන මෙලෙස විකුණා දැමීමට මුදල් අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා .

රාජ්‍ය ආයතන විකුණා දැමීමෙන් ලැබෙන මුදල රජය ලබා ගත් ණය වල පොලිය ගෙවීම සදහා යොදා ගැනීමට නියමිතයි . මේ ආයතන වලට අමතරම තවත් රාජ්‍ය ආයතන රැසක්ම විකුණා දැමීමට රජය තීරණය කර ඇති බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වෙනවා .