නිල් පාට අහසක් පුරා ඈය එකපාර තරුවක් කළා….

0

ඔබ…ඔබේ පෙම්වතිය සමග තරහා වුනාද?….දහසක් නරක සිතුවිලිවලින් ඔබේ මනස අවුල් වි ඇද්ද…..මොහොතක් සිතන්න…..  ඇතැම් නරක සිතුවිලි ඔබ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ …..ඔබට සහෝදරයෙක්..සහෝදරියක්…..යම් දිනක ඔබටද දියණීක  සිටිනවා යැයි අමතක කරමින් නොවේද?