අවුරුදු සමය වෙනුවෙන් සියල්ල සූදානම් …ආරක්ෂක අංශ සීරුවෙන්

0

අද සිට දිවයිනේ ප්‍රධාන නගර ආශ්‍රිතව විශේෂ ආරක්ෂාවක් යෙදවීමට පොලිසිය තීරණය කර තිබෙනවා. අළුත් අවුරුදු සමය වෙනුවෙන් මෙම පියවර ගැනීමටයි පොලිසිය තීරණය කර ඇත්තේ.

උත්සව සමය තුළදී ජනතාව වැඩිපුරම ඒකරාශි වන ස්ථාන සදහා විශේෂ ආරක්ෂාවක් යෙදවීමටයි පොලිසිය තීරණය කර ඇත්තේ. අවුරුදු සමය අවසන් වන තුරු ආරක්ෂක අංශ විසින් විශේෂ වැඩපිලිවෙලක් යටතේ අදාළ මහෙයුම් සිදු කිරීමට නියමිතයි.

ජනතාව ඒකරාශිවන ස්ථානවල අපරාධ සිදු වීම වැළැක්වීමේ අරමුණින් මෙම වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක වෙනු ඇති.