සභාපති මන්දබුද්ධිකයි..මුල්‍ය අධ්‍යක්ෂක පහත් වැඩකරනවා -ලේක්හවුස් විනාශ විමට ආසන්නයි

0

ලේක්හවුස් ආයතනයේ මන්දබුද්ධික සභාපතිවරයා වහාම ඉවත් කරන ලෙස ඉල්ලා ලේක්හවුස් සේවකයින් සුරකීමේ සංවිධානය ජනාධිපතිවරයාගෙන් සහ අගමැතිවරයාගෙන්  ඉල්ලිමක් කරමින් ලිපියක් යවා තිබේ.එම ලිපියෙන් වැඩිදුරටත් ඉල්ලා ඇත්තේ ලේක්හවුස් හිටපු සභාපති නීතිඥ නලින් ලද්දුවහෙට්ටි යලිත් සභාපති ලෙස පත්කරන ලෙසයි.