ආරක්ෂක බලඇණියම ඉවත් කරන්න … මම බය නෑ …බය කරනත් බෑ මම ජනතාව අතරට යනවාමයි

0

තමාගේ ආරක්ෂක බල ඇණියම ඉවත් කලත් තමන් ජනතාව අතරට යන එක නතර කල නොහැකි බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසනවා.කුරුණෑගල -හිරියාල -ඉබ්බාගමුව පැවති උත්සවයකට එක් වෙමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියා.

ආරක්ෂාව ඉවත් කරමින් තමාව බිය කල නොහැකි බවයි ඔහු සදහන් කලේ.