හදීසි කැබිනට් තීන්දුවක්-ජාතිවාදී කණ්ඩායම් මට්ටුකරන්න ආණ්ඩුව සුදානම්

0

ජාතිවාදී කණ්ඩායම් මට්ටුකරන්න හදීසි කැබිනට් තීන්දුවක් ගත් බව කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පාර්ලිමේන්තු කටයුතු හා ඉඩම් අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක මාධ්‍ය හමුවේ අද ප්‍රකාශ කළා.

කිසිදු වෙනස්කමකින් තොරව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරිම සදහා නීතිය සහ සාමය පිළිබඳව අමාත්‍යවරයා සහ පොලිස්පතිවරයා සහ පොලිස් ප්‍රධානින් සියලුම පොලිස් ස්ථාන වලට උපදෙස් ලබාදිමටද කටයුතු කරමින් සිටින බවද කැබිනට් ප්‍රකාශක සදහන් කළා.

හදීසි කැබිනට් තීන්දුවක්-ජාතිවාදී කණ්ඩායම් මට්ටු… by lankanewsalert.com