වාහන ගන්න, නිලනිවාස අලුත්වැඩියාව තවත් පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක්! – විදේශ ඇමතිගෙ පස්සෙන් යන්නත් ලක්ෂ 90 ක වාහනයක්

0

වර්තමාන යහපාලන ආණ්ඩුවේ වියදම් පියවා ගැනීමටත්, මැති ඇමතිවරුන්ගේ නිවාස අලුත්වැඩියාවට හා වාහන මිලයට ගැනීම සඳහා වන රුපියල් 19 කෝටියක පරිපූරක ඇස්තමේන්තුවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර ඇත.

ඒ අනුව මෙම ඇස්තමේන්තුව මගින් දේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයාට ආරක්ෂක පසුගමන් රථයක් සඳහා 9,000,000 ක මුදලක්ද,  විදේශයන්හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාල සඳහා වාහන මිලදී ගැනීම, මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යංශයේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වෙත වාහනයක් ලබා ගැනීම මුදල් වෙන් කර ඇත.

පළාත් සභා හා පළාත් පාලන, ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන යන අමාත්‍යාංශයන්හි අදාළ ඇමතිවරුන්ගේ නිල නිවාස අලුත්වැඩියා කිරීමද මෙමගින් ආවරණය කර තිබේ.

මීට අමතරව බිල්පත් ගෙවීම, සේවක වැටුප් ගෙවීම, සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සිදු කිරීම ඇතුළු කරුණු කිහිපයක් සඳහා මෙම පරිපූරක ඇස්තමේන්තුව මගින් මුදල් වෙන් කරනු ඇත.

කෙසේවෙතත් විසර්ජන පනතේ 6(1) වගන්ති විධිවිදාන යටතේ අවශ්‍ය පරිදි අතිරේක ප්‍රතිපාදන ලබාදීම සිදු කරන බවත්, අදාළ වියදම් ඒකකයන්හි අනුමත අයවැය ඇස්තමේන්තුවල විශේෂයෙන් දක්වා ඇති අවශ්‍යතා සඳහා ඇගයීමක් කිරීමෙන් අනතුරුව, අදාළ මුදල් රෙගුලාසි සහ අනුමත විධිවිදාන වලට යටත්ව පමණක් මෙම ප්‍රතිපාදන සපයනු ලබන බවත් සඳහන්ය.