මඩ ගැහුවොත් කලිසම ගලවලා එලවනවා..අපි වැරදිනම් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න පුලුවන්

0

මහ බැංකු බැඳුම්කර මුළ්‍ය වංචාව සම්බන්ධයෙන් තමන්වද සම්බන්ධ කරමින් ඇතමුන් අසත්‍ය ප්‍රකාශ නිකුත් කරන බවත් එම අසත්‍ය ප්‍රචාර වලට පොලිස්පතිවරයා හමුවේ පැමිණිල්ලක් ද ඉදිරිපත් කර ඇති බව අමාත්‍ය සුජිව සේමසිංහ පවසයි.

2017 ජූලි මස 30 වන දින වෙබ් අඩවියක් හරහා බැඳුම්කර සිදුවීමේදී මා අල්ලස් ලබා ගෙන ඇති බවත් එමගින් දේපළ ලබා ගෙන ඇති බවත් සඳහන් කර මෙම සාවද්‍ය ප්‍රවෘත්තිය පළ කර ඇත. මෙම ප්‍රවෘත්තිය සම්බන්ධව මා විසින් අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්, ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමන් සහ නීතිය හා සාමය පිළිබඳ ගරු අමාත්‍යතුමන් වෙත පිටපත් සහිතව පොලිස්පතිතුමා වෙත යොමු කරන ලද ලිපිය මගින් කඩිනමින් පුළුල් පරීක්ෂණයක් සිදු කර මාගේ කීර්තිනාමය පළුදු කිරීමට හා ජනතාවගේ අප්‍රසාදයට ලක් කිරීමට සැලසුම් සහගතව ප්‍රචාරය කරන ලද මෙම සාවද්‍ය ප්‍රවෘත්තිය පල කරන ලද වෙබ් අඩවිය හා ඊට සම්බන්ධ පුද්ගලයන්ට අවශ්‍ය නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග කඩිනමින් ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටින ලදි.