සියලුම පළාත් සභා විසිරෙන දිනය පාර්ලිමේන්තුව විසින් නිශ්චය කරනු ලැබිය යුත්තේය-20වන සංශෝධනය සිදුකිරීමට අදාළ ගැසට් පත්‍රය

0

සියළු පළාත් සභාවල මැතිවරණ එකම දිනක පැවැත්වීම සඳහා හැකි වන ලෙස ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 20වන සංශෝධනය සිදුකිරීමට අදාළ කෙටුම්පතට සම්බන්ධ ගැසට් පත්‍රය පසුගියදා නිකුත් කරනු ලැබුවා.

අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ නියම පරිදි පළ කරන ලදී යනුවෙන් සටහන්ව ඇති එම නිවේදනය 20වන සංශෝධනය ලෙසින් නම්කර නිකුත්කර ඇත්තේ ඉකුත් 28 වැනිදාය.