බැඳුම්කර කොමිසමේ ඉන්න නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ අයෙකු පසුගිය රජය සමයේ අධික මුදලකට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට උපදේශනය දිලා -ඉහළම නිලධාරීන් දෙදෙනකු සම්බන්ධයෙන් රජයේ තීරණය කුමක්ද?

0

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු බැඳුම්කර සිදුවීම විමර්ශනය සඳහා පත්කර ඇති ජනාධිපති කොමිසමේ කටයුතු කරන නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට සම්බන්ධ ඉහළම නිලධාරීන් දෙදෙනකු සම්බන්ධයෙන් රජයේ තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කරන ලෙස ඉල්ලා ආණ්ඩු පක්ෂ මන්ත්‍රි කණ්ඩායමක් විසින් අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලය වෙත ලිපියක් භාරදී තිබේ.

සමස්ත නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේම ක්‍රියාකලාපය සහ අදාළ නිලධාරීන් දෙදෙනා කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ සමඟ පාර්ලිමේන්තුවේදී දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව මන්ත්‍රී කණ්ඩායම අදාළ ලිපිය යොමුකර තිබේන බවයි වාර්තා වන්නේ.

මන්ත්‍රිවරුන් සහ අග්‍රාමාත්‍යවරයා අතර සාකච්ඡාවේදී ඔවුන් පෙන්වා දුන් පරිදි පසුගිය සමයේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන්ගේ ක්‍රියාකලාපයන් සම්බන්ධ ගැටලුකාරී අවස්ථා සඳහන් කරමින් අදාළ ලිපිය යොමුකර ඇති අතර, අදාළ නිලධාරීන් දෙදෙනා සම්බන්ධයෙන් යහපාලන ආණ්ඩුවේ ස්ථාවරය ප්‍රකාශ කරන ලෙස ද අදාළ ලිපිය මගින් ඉල්ලා තිබේ.

අග්‍රාමාත්‍යවරයා හමුවේ මන්ත්‍රි කණ්ඩායම සාක්ෂි සහිතව පෙන්වා දී ඇත්තේ බැඳුම්කර කොමිසමේ රජය වෙනුවෙන් පෙනී සිටින නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ එක් නිලධාරියකු පසුගිය රජය සමයේ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් වැටුප් ගන්නා අතරම අධික මුදලකට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවට උපදේශන සේවා සපයා ඇති බවයි.

Attorney General’s Department