රාජපක්ෂ රැක ගන්න අත් දෙකම් උස්සනවා…-කලබල වෙච්ච අලි රංචුවක් ගන්න තීරණ වලට අපි විරුද්ධයි

0

ලාබාල අලි ටිකක් ගත්ත තීන්දුව විනාශ කරලා පරාද කරන්න කටයුතු කරන බව  වරාය හා නාවුක කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම ගාල්ල ප්‍රදේශයේ දී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් කියා සිටියා.

“අපි විශ්වාසයෙන් කියනවා අපි ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 50 ඉන්නවා. අපි පනහම අත් දෙකම් උස්සලා විජයදාස රාජපක්ෂ රැක ගන්න කටයුතු කරනවා. විජයදාස රාජපක්ෂට කවුරු විශ්වාසභංග ගෙනාවත් තුනෙන් දෙකක ඡන්දයෙන් ඒ යෝජනාව පරද්දන්න කටයුතු කරනවා කියලා විශ්වාසයෙන් කියනවා. ඔලුව තියන, වැඩසටහනක් තියන දැක්මක් තියන අනාගතයේදි අපිට අවශ්‍ය වෙන නායකයෝ මේ විදියට සවුත්තු කරන්න දෙන්නේ නෑ. එක එක්කෙනාගේ පෞද්ගලික කාරණා පිට පහුගිය ආණ්ඩුවේ හොරු අල්ලන්න කලබල වෙච්ච අලි රංචුවක් ගන්න තීරණ වලට අපි විරුද්ධයි. ලාබාල අලි ටිකක් ගත්ත තීන්දුව විනාශ කරලා පරාද කරන්න අපි කටයුතු කරනවා කියලා අපි විශ්වාසයෙන් කියනවා. විජේදාස රාජපක්ෂ කවදාහරි නවතින්නේ අගමැති පුටුවෙත් වාඩි වෙලා කියන එක මම විශ්වාසයෙන්  කියනවා.”

Nishantha Muthuhettigama