ඔබේ ATM කාඩ් පත සුරක්ෂිතද?…සංවිධානාත්මක කණ්ඩායමක් ATM දත්ත හොරකමක….

0

හදුනානොගත් සංවිධානාත්මක කණ්ඩායමක් බැංකුවේ කාර්යයමණ්ඩල සමාජිකයන් ලෙස පෙනී සිටිමින් ATM යන්ත්‍ර හරහා මුදල් ලබා ගැනිමට බැංකුව වෙත පැමිණේන ගණුදෙනුකරුවන්ගෙ ATM පතේ අඩංගු තොරතුරු රහසේම වෙනත් යන්ත්‍රයකට ලබාගැනිමේ වංචනීක ක්‍රියාවක නීරත වන බටව තොරතුරු වාර්තා වෙමින් තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් ඇතැම් බැංකු ඒ පිළිබඳව පාරිභෝගිකයන් දැනුවත් කරමිනි ATM යන්ත්‍ර ආසන්නයේ දැන්වීම්ද අලවා තිබේ.