බන්ධනාගාර තනතුරු නැමෙයි…. ජ්‍යෙෂ්ඨ සැරයන්වරුන් කපා .. කණීෂ්ඨ සැරයන්වරුන්ට පත්විම්…

0

ගමිපොළ සහ හැටන් බන්ධනාගාර සිරමැදිරි වලට ජ්‍යෙෂ්ඨ සැරයන්වරුන් සිටියදි කනිෂ්ඨ සැරයන්වරුන් එම තනතුරු සදහා හිතවත්කමි මත පත්කර ඇති බව බන්ධනාගාර කොමසාරිස්වරයා සහ අධීකරණ හා පුනරුත්තාපන අමාත්‍ය ඩි.එමි ස්වාමිනාදන් මහතාට බන්ධනාගාර දෙපාර්තෙමින්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සැරයන්වරු පැමිණීළී කර තිබෙනවා.

එම තනතුර ලබා ගැනිමට අවශ්‍ය මුලික සුදුසුකමිවත් නොලබා ඇති අතර තනතුර ස්ථිරත්වයද පලපුරුද්ද නොමැති සැරයන්වරුන් පත්කිරිම තුලින් ජ්‍යෙෂ්ඨ සැරයන්වරුන්ගේ මානෂිකත්වය පිබදවැටිමක් සිදුවි ඇති බව එම ලිපිය මගින් පැමිණීලිකර තිබෙනවා.

2013.10.01 දින සිට සැරයන් තනතුරු පත්විම ලද සැරයන්වරුන් විසින් මෙම සිරමැදිරි වල අදාල තනතුර සදහා සමිමුඛ පරික්‍ෂණ වලට සහභාගි වුවද බෝගමිබර බන්ධනාගාර අධිකාරිතුමාගේ නිර්දේශ නොමැතිව සැරයන් තනතුරු ස්ථිරත්වයද නොමැතිව සැරයන්වරුන් දෙදෙනෙකුට අදාල සිරමැදිරි දෙකෙහිකාර්යභාර නිළධාරි තනතුර බන්ධනගාරයේ උසස් නිළධාරියෙකු විසින් ලබා දි ඇති බවයි
එම පැමිණිල්ලේ වැඩි දුරටත් සදහන් කර ඇත්තේ.

මෙම අසාදාරනට එරෙහිව කටයුතු කර ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයේ ඇති සැරයන්වරුන් අදාල තනතුර සදහා පත්කරන ලෙස මධ්‍යම පළාත් බන්ධනාගාර සිරමැදිවල සේවයේ නියුතු සැරයන්වරුන් සහ සෙසු නිළධාරින් විසින් බන්ධනගාර කොමසාරිස්වරයාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

රංජිත් රාජපක්ෂ හැටන්

SRI LANKA POLICE