30% ක් කාන්තා නියෝජනයෙන් 25%ක් තේරි පත් විය යුතුයි…

0

රටේ කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා දරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා හා දරුවන් නගා සිටුවීමේ ක්‍රියාවලියන් ආරම්භ කිරීම සඳහා කාන්තාවන් පෙරට ආ යුතු බව අයිතින් උදෙසා කාන්තාවෝ සභාපතිනි සරෝජා සාවිත්‍රි පෝල්රාජ් පවසයි.

“සමානුපාතික ක්‍රමය හා කේවල ක්‍රමය මිශ්‍ර වෙලා ඉදිරියේදි ඇති කරන්නට නියමිත මැතිවරණ ක්‍රමයේදි සුවිශේෂී කාන්තා ලැයිස්තුවක් සක්ස් කරන්නට එනම් කාන්තා නියෝජනය 25% දක්වා වැඩි කරන්නට හැකියාව ලැබී තිබෙනවා. ලංකාවේ දේශපාලනයේ කාන්තාවන් ඉදිරිපත් වීම සඳහා නෛතික බාධාවක් තිබුණේ නෑ. හැබැයි ඒ සඳහා ආර්ථික හා සමාජීය බාධාවක් තදින්ම තිබුණා. ලංකාවේ පවතින දේශපාලන සංස්කෘතිය ඇතුලේ කාන්තාව දේශපාලනයේ නියැලිම ප්‍රායෝගික නෑහෝ කාන්තාව දේශපාලනයේ නියැලීම අකපැයි කියන තත්ත්වයක් තමයි ලංකාවේ දේශපාලන සංස්කෘතියේ තිබුණේ.  විශේෂයෙන්ම මෑතකාලිනව ක්‍රියාත්මක වෙච්ච දේශපාලන ධාරාවෙදි මැර බලය, ආර්ථික හැකියාව වගේම තමන්ගේ පෞද්ගලික ලාභ ප්‍රයෝජන සඳහා දේශපාලනය අවභාවිතා කිරීම. ඒ අවභාවිතා කෛරීම නිසාම ලංකාවේ කාන්තාවට තම දේශපාලන හැකියාව තම දේශපාලන අරමුණු හා යිතිවාසිකම දිනා ගැනීම වෙනුවෙන් ඉදිරියට එන්න තිබුණු අවස්ථාව නැති වෙලා ගිහිල්ලා තිබුණා. එතකොට අන්න ඒ අවස්ථාවේ මේ ලැබිලා තියන අවස්ථාව වරප්‍රසාදක් විදියට අපි දකිනවා. ඒ වෙනුවෙන් අයිතිය උදෙසා කාන්තාවෝ සංවිධානය සමග ලංකාවේ විශාල කාන්තා සංගම් තම හඩ නැගුවා. මෙම කාන්තා නියෝජනය සඳහා වන ඒ කෝටා එක අපි දකින්නේ ඒලෙස දීර්ඝකාලීනව අපි හඩ නගපු හඩේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙසටයි. අපේක්ෂක ලැයිස්තුවෙන් 30% ක් කාන්තා නියෝජනය තිබිය යුතු වීම සහ එයින් 25%ක් තේරි පත් විය යුතුය යන ප්‍රමාණය  අනාගතයේ හා ඉදිරි මැතිවරණ වලදි 50% ක් දක්වා වැඩි විය යුතු බවයි අපේ මතය වෙන්නේ.”

“ඒවගේම කොට්ඨාස ක්‍රමයේදි 10%ක් කාන්තා නියෝජනය ලැබෙද්දි තම කොට්ඨාසය ප්‍රයෝජනය කරන කාන්තා නායකත්වය ඔබ ලබා ගත යුතු බවයි අපි අපේ කාන්තාවන්ට කියන්නේ. අපි පැහැදිලිවම කියා සිටින්නේ මේ රටේ කාන්තාවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා. දරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා හා දරුවන් නගා සිටුවීමේ ක්‍රියාවලියන් ආරම්භ කිරීම සඳහා කාන්තාවන් පෙරට ආ යුතුයි කියන එක,”