මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය ගැන අවබෝධයක් නොමැති පිරිස් සාවද්‍ය මත ප්‍රචාරය කරනවා….

0

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකිරීමේදී කුලුනු මත ඉදිකිරීමට හා පස් පුරවා ඉදිකිරීමට වැය වන වියදම් පිළිබඳව මනාව අධ්‍යනයක් සිදු කර ඇතැයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි.

මාධ්‍ය වෙත විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එහි සභාපති එන්.ආර්.සූරියආරච්චි සදහන් කර ඇත්තේ මෙම මාර්ගය ඉදිකරන්නේ රටට දරාගත හැකි ප්‍රශස්ත පිරිවැයක් යටතේ බවයි.ඒ පිළිබඳව අවබෝධයක් නොමැති පිරිස් සාවද්‍ය මතයක් ජනතාව තුළ ඇති කිරීමට කටයුතු කරන බව ද එම නිවේදනයේන් අවධාරණය කර තිබේ.

අදාල නිවේදනය පහත දැක්වේ… Road Development Authority