දිපාවලි වෙනුවෙන් වතුකමිකරුවන්ට රැපියල් දසදහසක මුදලක් ඉල්ලයි..

0

එළඹෙන දිපාවලි උත්සව සමය වෙනුවෙන් වතුකමිකරුවන්ට උත්සව අත්තිකාරමි වශයෙන් රැපියල් දසදහසක මුදලක් ලබා දෙන ලෙස ලංකා වතුකමිකරු කොංග‍්‍රසයෙන් වතු හාමිපුතුන්ගේ සංගමයෙන් ඉල්ලිමක් කරයි.

එළඹෙන දිපාවලි උත්සවය වෙනුවෙන් වතුකමිකරුවෙකුට රැපියල් දසදහසක උත්සව අත්තිකාරමි මුදලක් ලබා දෙන ලෙස වතුහාමිපුතුන්ගේ සංගමයෙන් ඉල්ලිමක් කළ බව ලංකා කමිකරු කොංග‍්‍රසයේ සභාපති හා නුවරඑළිය දිස්ත‍්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ති‍්‍ර මුත්තු සිවලිංගමි පැවසුවා.

දිපාවලි උත්සව අත්තිකාරමි වශයෙන් දැනට එක් වතුකමිකරුවෙකුට රැපියල් හයදහස් පන්සියක මුදලක් ලබා දෙන අතර එම මුදල දැනට රෙටි පවතින ජිවන වියදම අනුව ප‍්‍රමාණවත් නොවන නිසා එම මුදල රැපියල් දසදහස දක්වා වැඩි කර ලබා දෙන ලෙසයි ලංකා කමිකරු කොංග‍්‍රසයේ සභාපතිවරයා ඉල්ලිමක් කර ඇත්තේ.

ඉල්ලු අත්තිකාරමි මුදල රැපියල් අටදහසක් දක්වා වැඩි කර දෙන බවට වතු සමාගමි තමන්ට දැනුමි දුන් බවත් එම මුදලද ප‍්‍රමාණවත් නොවන බවයි මුත්තු සිවලිංගමි අවධාරණය කර සිටියේ.

රංජිත් රාජපක්ෂ- හැටන්