නොදන්නා “කඩුවෙන්” ගෙල සිඳ ගන්නවාද? “මව් භාෂාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අධයයන වැඩසටහන”

0

නීතියේ නිදහස- අධ්‍යාපන නිදහස-ආර්ථික නිදහස-දේශපාලන නිදහස-සිතීමේ නිදහස හෘදය සාක්ෂියේ නිදහස-භාෂණයේ නිදහස-ප්‍රකාශනයේ නිදහස-අදහස් පළ කිරීමේ නිදහස-සංස්කෘතිය භුක්ති වීදීමේ සහ වැඩි දියුණු කිරීමේ නිදහස-සමාගමයේ නිදහස-ස්වකීය භාෂාව භාවිතා කිරීමේ නිදහස සහ භාෂාව මත වෙනස්කමකට හෝ විශේෂයකට භාජනය නොවීමේ අයිතිය වෙනුවෙන් මව් භාෂාව ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ අධයයන වැඩසටහන” දිශානති වී ඇත.

ඒ යටතේ පළමු අධ්‍යයන වැඩසටහන 2017.08.05 දින ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ – අභියාචනාධිකරණයේ සහ සිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණයේ නඩු පැවරීම සම්බන්ධ අධ්‍යයන වැඩ මුළුව ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලයේදී පෙ.ව.9.00 සිට ප.ව.1.00 දක්වා පවත්වන ලදී. 

එම අධ්‍යයන වැඩසටහනට සහභාගී වූ අයට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ – අභියාචනාධිකරණයේ සහ සිවිල් අභියාචනා මහාධිකරණයේ නඩු පැවරීම සහ පවත්වාගෙන යාමට අදාල ව්‍යවස්ථා නීති සංග්‍රහයේ පිටපත් 150ක් මුදල් අයකිරීමකින් තොරව බෙදා දෙනු ලැබීය.

මව් භාෂාව ප්‍රවර්ථනය කිරීමේ අධයයන වැඩසටහන” යටතේ පවත්වන 2වන නීති අධ්‍යයන වැඩසටහන  4 ඉ ව්‍යවස්ථාව තුළට පළාත් සභා මැතිවරණය ඇතුල් කිරීමෙන් රටේ ඒකීය බව බිඳ වැටෙයිද? මැයෙන්කොළඹ 07, නිදහස් මාවත, ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලයේ දී 2017.11.10 දින සවස 3.00 සිට ප.ව.6.00 දක්වා පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා ඇත.

සිංහල මාධ්‍යයෙන් පවත්වන මෙම නීති අධ්‍යයන වැඩසටහන සදහා නීතීඥයින්, නීතී ශිෂ්‍යයින්, දේශපාලන විද්‍යාව හාදාරන්නන් ඇතුළු නීතිය පිළිබද උනන්දුවන අයට සහභාගී විය හැකිය.

ආසන සීමිත සංඛ්‍යාවක් ඇති හෙයින් මෙම අධ්‍යයන වැඩසටහන සදහා සහභාගීවීමට අදහස් කරන්නේ නම් සම්පූර්ණ නම, ලිපිනය, වර්තමාන තත්ත්වය, දුරකථන අංකය, සදහන් අයදුම්පතක් arunaunawatuna@gmail.com විද්‍යූත් ලිපිනයට යොමු කර ආසනයක් වෙන කරගත හැකි ය.

(ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 1,2,3,4,5,6,7,8 සහ 9,  83, සහ 154 අ සිට 154 ඩ ව්‍යවස්ථා සහ 1988 අංක 2දරණ පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් පනත සහ අධිකරණ, ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කටයුතු, ජනවාර්ගික කටයුතු සහ ජාතික ඒකාබද්ධතා අමාත්‍යතුමා සහ මුදල් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය විසින් 2000 අගෝස්තු මස 03 වන දින පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව පරිච්ඡින්න කොට ඒ වෙනුවෙන් වෙනත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ප්‍රතියෝජනය කිරීම සදහා වූ පනත් කෙටුම්පතේ ප්‍රතිපාදන ඇසුරෙන් මෙම නීති අධ්‍යයන වැඩසටහන පවත්වන අතර ඒ අනුව ඉතා වැදගත් නීතිමය කරුණු රැසක් මව් භාෂාවෙන් අධ්‍යයනය කිරීමට මෙම අධ්‍යයනය වැඩසටහනට සහභාගී වන අයට අවස්ථාව සැළසේ.

සහභාගීවන සියලු දෙනාට වැදගත්වන ව්‍යවස්ථා නීති මූලාශ්‍ර ලබා දෙන අතර ආසන වෙන් කිරීමේදී, නීති මූලාශ්‍ර ලබා දීමේදී , ශාලාවට ඇතුල්වීම සදහා මුදල් අයකිරීමක් කරනු නොලැබේ.)

විමසීම  – නීතීඥ අරුණ ලක්සිරි උණවටුන

විද්‍යුත් ලිපිනය arunaunawatuna@gmail.com

දු. අංකය 0712063394