පරණ ශ්‍රි ලංකා කාරයෝ හරි මගට එනකම් බලන් ඉන්න බෑ!

0

පරණ ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ සාමාජිකයන් හරි මගට එන තුරු ජනාධිපතිවරයාට බලා සිටිය නොහැකි බවත් එමනිසා වෙනත් පක්ෂ සමග කටයුතු කරන නිදහස් පක්ෂ සාමාජිකයින් සංවිධායකධූර වලින් ඉවත් කළ බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන සඳහන් කරනවා.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මාතර දිස්ත්‍රික් බලමණ්ඩල හමුවේ දී රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් පළ කළා.

“ව්‍යවස්ථාව ගැන කියනවා..නොයෙක් දේවල් කියලා මේ රට කලම්බන්න හදනවා..අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය හැටියට මේ ව්‍යවස්ථාවේ මේ ක්‍රමයට, රටට විරුද්ධව මොකක් හරි තියනවා නම් අපි එතනට එකඟවෙනවද?අපි එකඟ වුණාද?අපි බැදුම්කරයට විරුද්ධ වුණේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය තුළ ඉදලා..අපි අනිත් ඒවට විරුද්ධ වුණේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුව තුළ ඉදලා..සමහර අය ඉදලා ඉදලා ජනාධිපතිතුමා සංවිධායකකමින් අයින් කරාම, පරණ ශ්‍රී ලංකා කාරයා..ඔහොම පුළුවන්ද අයින් කරලා..පරණ ශ්‍රී ලංකා කාරයානම් ශ්‍රී ලංකාඑකට වැඩ කරන්න එපැයි..වෙනත් බැනර් එකක ගිහිල්ලා රැස්වීම තියලා ජනාධිපතිතුමා බලන් ඉන්නද පරණ ශ්‍රී ලංකාකාරයො හරි මගට එනකන්,” රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

Lakshman Yapa Abeywardena