මුට්ටිය ජාතිය වගේ, කසාය ආගම වගේ……, මුට්ටියද? කසායද?

0

බුද්ධාගම ආරක්ෂා වන්නට නම් ඒකිය නම ඇතත් නැතත් ඒකීය බව සහිත රටක් තිබීම අනිවාර්යයෙන්ම සිදු විය යුතු බව මහාචාර්ය පූජ්‍ය ඉදුගාරේ ධම්මරතන හිමියන් සඳහන් කරනවා.

කැළණිය මාබිම තායි-බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ වාර්ෂික කඨින උත්සවයට සහභාගි වෙමින් උන්වහන්සේ මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“වෙද මහත්තයෙක් ඉන්නවා. ඒ වෙදමහත්තයා හදනවා වටින වට්ටෝරුවකින් ලොකු කසායක්. ඒ වෙදමහත්තයාගේ ගෝල බාලයෝ එකතුවෙලා හදනවා මුට්ටියක්. ඒ මුට්ටිය හදන්න සමහරු පස් කැපුවා, සමහරු මුට්ටිය පිච්චුවා, සමහරු මුට්ටියට මල්කම් ලියකම් රන්කම් කැටයම් කළා. වෙද මහත්තයා මුට්ටියට මේ කසාය දැම්මා. මම අහන ප්‍රශ්නය මේකයි. ඇත්තටම වටින්නේ කසායද, මුට්ටියද? මුට්ටිය කියලා කිව්වොත් ඇයි කසාය වටින්නේ නැද්ද කියලා මම අහනවා. කසාය කිව්වොත් ඇයි මුට්ටිය ඕනේම නැද්ද කියලා අහනවා. මුට්ටිය හරියට ජාතිය වගේ. කසාය හරියට ආගම වගේ. අපි කියන්නේම රට රැකෙන්න ඕන. රට කෑලි නමයකට කැඩුවොත් මුට්ටිය බිදුණා හා සමානම තමයි කෑලි 9 කට, මුට්ටිය බිදුනොත් ඉතිරි වෙන්නේ නෑ කසාය. බුද්ධාගම රැකෙන්න ජාතිය රැකෙන්න ඕන. ජාතිය රැකෙන්න ඒකාබද්ධ රටක් ඉතිරි විය යුතුයි. ඒකීය නම ඇතත් නැතත්, ඒකිය බව සහිත. බුද්ධාගමට ප්‍රමුඛස්ථානය කියන නම ඇතත් නැතත් ඒ බව තියන රටක් ඉතිරිවිය යුතුයි.” උන්වහන්සේ වැඩිදුරටත් පෙන්වා දුන්නා.