සරණයි, සරණයි IOC සරණයි……, හදිසි තෙල් නැවක් ලඟ ලඟම

0

පවතින තෙල් හිගයට මුහුණ දීම සඳහා ලංකාවේ තෙල් සැපයුමෙන් 16% කොටස් හිමි ලංකා ඉන්දියානු තෙල් සමාගම විසින් පෙට්‍රල් ටොන් 15,000ක් ඉන්දියාවෙන් ඉල්ලා ඇති බවට වාර්තා වෙනවා.

LIOC සමාගමේ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ ශ්‍යාම් බෝරා පවසා සිටින්නේ එම තෙල් තොගය නොවැම්බර් 9, 10 යන දින වලදි ලංකාවට ලඟා වනු ඇති බවයි.

ඔක්තෝබර් 16 වෙනිදා ලංකාවට පැමිණි තෙල් නැවේ සාම්පල CPC/CPSTL පරීක්ෂණාගාර වලදි පරික්ෂාවට ලක්වූ බවත් එහිදි එම පිලිවිතර පරික්ෂාවේ දි පෙට්‍රල් තොගය දුර්වලතා හදුනා ගැනීමත් සමග එම තෙල් තොගය ප්‍රතිකේෂ්ප වූ බවත් එම තෙල් තොගය මාරු කරන ලෙසට තම සමාගමේ තෙල් ගැණුම්කරුවා වන ප්‍රංශ බහුජාතික තෙල් සමාගම වෙත දැනුම් දුන් බවත් කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂකවරයා පවසා සිටියා.

ඔහු තවදුරත් පවසා සිටින්නේ වෙළඳ පොලේ තම සමාගමට හිමි වී ඇත්තේ 16% ප්‍රමාණයක් බැවින් දෛනිකව අවශ්‍ය වන්නේ තෙල් මෙට්‍රික් ටොන් 600 ක පමණ ප්‍රමාණයක් බවත් ය. තවමත් තෙල් මෙට්‍රික් ටොන් 3500ක් පමණ ත්‍රිකුණාමලයේ ගබඩාව සතුවන බවත් පවතිඅන් තත්ත්වය හමුවේ දෛනිකව නිකුත් කරන ප්‍රමාණය මදක් වැඩි කළ හැකි බවත් ය.