පාරිභෝගික අධිකාරියට හිතවතුන් බදවා ගන්න සුදුසුකම් සීමාව අඩු කරලා……

0

පාරිභෝගික අධිකාරියේ විමර්ශන නිලධාරීන්ගේ සුදුසුකම් අඩුකිරීමෙන් පාරිභෝගික අධිකාරිය බිඳ වැටී ඇති බව පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය චෝදනා කරනවා.

එම සංගමයේ විසින් අවධාරණය කරන්නේ විෂයභාර අමාත්‍යවරයාගේ හිතවතුන් විමර්ශන නිලධාරින් ලෙස සේවයට බදවා ගැනීම සඳහා මෙලෙස සුදුසුකම් සීමාවා අඩු කර ඇති බවයි.

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ විමර්ශන නිලධාරියෙක් වීම සඳහා මීට පෙර තිබුණු සුදුසුකම වන්නේ ආර්ථික විද්‍යාව කළමනාකරණ හෝ අලෙවිය පිළිබඳව උපාධියක් වන අතර පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයාගේ ඉල්ලීමකට අනුව එම සුදුසුකම කළමනාකරණ සේවා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් වෙනස්කොට ඇත්තේ ඕනෑම විෂයක් කළ උපාධිධාරියෙකු බඳවා ගත හැකි ආකාරයටය. ඒ අනුව භාෂාව පිළිබඳව හෝ වෙනත් විෂයක් සඳහා උපාධියක් ඇති පුද්ගලයෙක් වුවද විමර්ශන නිලධාරියෙකු ලෙස බඳවා ගත හැකිය.

එබැවින් මෙරට සමස්ත පාරිභෝගිකයා ආරක්ෂා කිරීමට 2003 අංක 9 දරන පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරී පනත මගින් පිහිටුවා ඇති පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා මෙම තීරණය වහාම වෙනස් කළ යුතු බව එම සංගමය පෙන්වා දෙනවා.