බැංකුවේ වසර 25ක් සේවයට සම්මාන

0

ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුවේ පුරා වසර 25ක් සේවය කල සේවක සේවිකාවන් 117 දෙනකුට ස්වර්ණ තිළිණ සම්මාන ප‍්‍රදානය කර තිබෙනවා මෙය ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වෙයන් බණ්ඩාරනායක සම්මන්තණ ශාලාවේ දී සිදු විය.

වසර 1985 ජුලි 13 වැනිදා කළුතර දිස්තික්කෙය් බුලත්සිංහලදී ප‍්‍රාදේශීය ග‍්‍රාමිය බැංකුව ආරම්භවූ අතර එය මේ වන විට යුග තුනක් පසුකර 3000කට ආසන්න සේවක සංඛ්‍යාවක්ද රුපියල් බිලියන 04ක් ඉක්මවූ ප‍්‍රාග්ධනයක්ද අවශ්‍ය භෞතික සම්පත් සහිත ශාඛා 266ක ජාලයකින්ද සමන්විතව ඇත. දීප ව්‍යාප්ත මූල්‍ය සේවාවක් සලසන ප‍්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව සියයට 70ක් වන ග‍්‍රාමීය සහ අර්ධ නාගරික ජනතාවෙග් ආර්ථික ශක්තිය නගාසිටුවීම අරමුණු කර පිහිටුවා ඇත.

විසිපස් වසරක අඛණ්ඩ සේවයක් සම්පුර්ණ කරන ලද සේවක සේවිකාවන්ට අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා අතින් මෙහිදී ස්වර්ණ තිළිණ සම්මාන ප‍්‍රදානය කර තිබේ.

01. RDB Chairman Keshala Jayawardena and GM Rathnasiri Siriwardana welcomes Minister Rajapaksa