බැදුම්කර කොමිසම් වාර්තාව ගැන කියන්න ජනපති විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවයි

0

බැදුම්කර ගණුදෙණුව පිළිබඳව විමර්ශනය කිරීමට පත් කළ ජනාධිපති කොමිෂන් වාර්තාව පිළිබවදව විශේෂ නිවේදනයක් ජනවාරි 3 වෙනිදා (බදදා) මාධ්‍ය වෙත කිරීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන තිරණය කර තිබෙනවා.

සිය ටිවිටර් ගිණුමේ ඒ සම්බන්ධයෙන් සටහනක් තබමින් ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙය සඳහන් කරනවා.

බැදුම්කර ගණුදෙණුව පිළිබඳව විමර්ශනයට පත් කළ විශේෂ ජනාධිපති කොමිසමේ සමාජිකයින් විසින් එම වර්තාව පසුගිය දෙසැම්බර් 30 වෙනිදා ජනාධිපතිවරයා වෙත භාර දෙනු ලැබීය.