මම වගකියන්නෙ නෑ… මහින්ද කොමසාරිස්ට ලියයි

1

තමන්ගේ රුව යොදා ගනිමින් නීත්‍යානුකූල නොවන අකාරයට හැසිරෙන්නේ නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් තමන් කිසිදු වගකිමක් නොගන්නා බව හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ විසින් තමන්ගේ ඡායාරූප මැතිවරණ කටයුතු සඳහා වෙනත් පක්ෂ යොදා ගැනීම සම්බන්ධව මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමාට ලිපියක් යවමින් කියා සිටි.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here