බැදුම්කර කොමිසන් වාර්තාවේ සිංහල පිටපතක් ඉල්ලයි

1

සංශෝධිත පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා පනතෙහි (393 වන අධිකාරය) විධිවිධාන ප්‍රකාරව ජනවාරි 27 දිනැති අංක 2003/41 ශ්‍රි ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදීජනරජයේ අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය මගින් භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීමේ සහ විමර්ශනයසඳහා පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවක් පිහිටුවා අධිකාර පත්‍රය නිකුත් කර තිබූ අතර ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරගරු කංකානි තන්ත්‍රි චිත්‍රසිරි මැතිතුමා, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරගරු ප්‍රසන්න සුජීව ජයවර්ධන මැතිතුමාසහ විශ්‍රාමික නියෝජ්‍ය විගණකාධිපතිකන්දසාමි වේලුපිල්ලේ මැතිතුමාජනාධිපතිවරයාගේ කොමසාරිස්වරුන් ලෙසින් එමගින් පත්කර තිබුණි.

එකී භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීමේ සහ විමර්ශනය කිරීම සදහාඅධිකාර පත්‍රය අනුව ක්‍රියාකර අදාල පරීක්ෂා කිරීමේ සහ විමර්ශනය කිරීමෙන් පසු කොමිෂන් සභා වර්තාව 2017.12.30 දින ජනාධිපතිතුමා වෙත ලබා දීඇත.

ජනාධිපතිවරයාගේ 2017.01.27 දිනැති අධිකාර පත්‍රයට අදාළ කාරණය සම්බන්ධ කටයුතු විනිවිදභාවයෙන් සහ නිසි වගයුතුව ඉටුකර ඇති බව හා අදාළ අධිකාරි පත්‍රයේ සඳහන් කාරණයට අදාළව බලය අනිසි ලෙස යෙදවීම,බලපෑම,මැදිහත්වීම,වංචාව,අවපරිචය,ඥාති සංග්‍රහය හෝ දූෂිත ක්‍රියාවන්කොමිෂන් සභාව විසින් වාර්තා කර ඇති ආකාරය සම්බන්ධව රටවැසියන්ට මනාඅවබෝධයක් ලැබීමට හැකිවීම සඳහා සහ ඉදිරි කාලයේදීඑබදු ක්‍රියාවන් යළි සිදු නොවන බවට සහතික වීම පිණිස ජනතාව විසින් ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග නිශ්චය කිරීම අවශ්‍ය හෙයින් සහ ජාතික යහපත සඳහා අවශ්‍ය වන හෙයින් එකී භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබඳ පරීක්ෂා කිරීමේ සහවිමර්ශනය කිරීමට අදාළ කොමිෂන් සභා වාර්තාව සිංහල භාෂා පිටපත ද සහිතව ප්‍රසිද්ධ කරන ලෙස එමගින් ඉල්ලා ඇත.

එහි පිටපත් රාජ්‍ය භාෂා කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයාටද, නීතිපතිවරයාටද යොමු කර ඇත.

භාණ්ඩාගාර බැඳුම්කර නිකුත් කිරීම පිළිබද කොමිෂන් සභා වාර්තාව සිංහල භාෂා පිටපත ද සහිතව ප්‍රසිද්ධ කරන ලෙස එමගින් ඉල්ලා ජනාධිපතිවරයා වෙත යොමු කළ ලිපිය පහත දැක්වේ.

1 COMMENT

Comments are closed.